รับสมัครนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ "เสริมทักษะเขียนโค้ด นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียนรู้ทันยุคดิจิทัล"

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักศึกษษในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพี่เลี้ยงโครงการ"เสริมทักษะเขียนโค้ด นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียนรู้ทันยุคดิจิทัล" โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ตามรายละเอียด Link ที่แนบ

Link : https://drive.google.com/file/d/1c6w6lKo6qpGmZpMsi0m7MQltSvGyZ-Lb/view?usp=sharing

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
24/07/2023
ID:N000049