FORM : งานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ

No. ชื่อไฟล์ วันที่อัปไฟล์ #
1 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 2022-12-28 15:41:00 Download
2 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่เท่านั้น) 2022-12-28 15:43:00 Download
3 บันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2022-12-28 15:52:00 Download
4 แบบฟอร์มยืมเงินฉุกเฉิน 2022-12-29 15:30:00 Download
5 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2022-12-29 15:32:00 Download
6 ใบสมัครทุนทำงาน 2022-12-29 15:32:00 Download
7 แบบฟอร์มลืมรหัสผ่าน กยศ. Connect 2023-02-13 16:17:00 Download
8 กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 2023-02-13 16:21:00 Download
9 กยศ./กรอ.207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ, เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ และ กยศ./กรอ.208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงาน 2023-02-13 16:24:00 Download