งานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ


          

Scholarships and Career Skills Team


หัวหน้างาน

คุณปัทมา หนูเนี่ยว

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณพัชรี ธรรมกิรติ

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณนันทิยา กลิ่นสมหวัง

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณธิดารัตน์ มณีพรหม

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


.

คุณอิสมาแอ เดร์

นักวิชาการศึกษา


.

คุณเกษราภรณ์ เพชรเต็ม

พนักงานทั่วไป


Page FacebookFROM

  • [F00002] หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
  • [F00003] หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่เท่านั้น)
  • [F00004] บันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กยศ.
  • [F00006] แบบฟอร์มยืมเงินฉุกเฉิน
  • [F00008] แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  • [F00009] ใบสมัครทุนทำงาน
  • [F00040] แบบฟอร์มลืมรหัสผ่าน กยศ. Connect
  • [F00041] กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
  • [F00042] กยศ./กรอ.207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ, เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ และ กยศ./กรอ.208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงาน