งานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษวิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาสายตรงผู้บริหาร

ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี

น.ส.วรัญญา เต็มรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี

นายบรรจง เฉลิมวงค์

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

สไลส์ ทั่วไป