แบบประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          แบบประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565

Link : https://forms.gle/b2GqRgXJcqjykmXq5

งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
17/01/2023
ID:N000012