งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา


          

Student Potential Develoment Team


หัวหน้างาน

คุณณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจ

นักวิชาการศึกษา


.

คุณรัตนา ฮกคี

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณกรวิชญ์ ศรีสมบัติ

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณปิยะพล สุทธิพันธ์

นักวิชาการศึกษา


Page Facebook • - องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
 • - สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • - สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมเปตอง ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมยิงธนู ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมยิงธนู ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมไอที ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมมุสลิม ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมวิเทศสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมพัฒนาตนเอง ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมวาทนิเทศ ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ ม.อ.ปัตตานี
 • - ชมรมดนตรีสากล ม.อ.ปัตตานี
 • - พรรค ม.อ.ก้าวหน้า
 • - พรรคกิจประชา ม.อ.ปัตตานี
 • - พรรคศรีตรัง ม.อ.ปัตตานี
 • FROM

 • [F00021] 1.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารมื้อหลัก
 • [F00022] 2.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่าง
 • [F00023] 3.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ
 • [F00024] 4.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ กรณีมีค่าที่พัก
 • [F00025] 5.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเหมารถ
 • [F00026] 6.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเต้นท์โต๊ะ เก้าอี้
 • [F00027] 7.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าชุดการแสดง ชุดพิธีกร
 • [F00028] 8.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเครื่องเสียง
 • [F00029] 9.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าอื่น ๆ
 • [F00030] 10.ใบสำคัญรับเงิน
 • [F00031] 11.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
 • [F00032] 12.แบบฟอร์ม บก 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • [F00033] 13.แบบฟอร์มเอกสารยืมเงินสำรองจ่ายโครงการ
 • [F00034] 14.แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ
 • [F00035] 15.แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สังกัดองค์การฯ สภานักศึกษา งบสะสม
 • [F00036] 16.แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สังกัดนักศึกษาทั่วไป
 • [F00037] 17.แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สังกัดสาขาวิชา
 • [F00038] 18.แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าบเงินโครงการ
 • [F00039] 19.เเบบฟอร์มใบลา