งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ


          

Health Services and Well-being Promotion Team


หัวหน้างาน

คุณสุธีรา โกมลมาลัย

พยาบาล


.

คุณปรารถนา ข้อมงคลอุดม

นักวิชาการศึกษา


.

คุณปัทมา มูฮิตาปี

นักวิชาการศึกษา


.

คุณคูซามีย์ อุมะ

นักวิชาการศึกษา


.

คุณอาพร มณีนวล

แม่บ้าน


.

คุณเสาวลักษณ์ ส่งอำไพ

แม่บ้าน


Page Facebook