ประกาศรายชื่อค่ายอาสา ม.อ.5 วิทยาเขต

          

นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 10 คน

1.นายไนยชน ดำจำนงค์
2.นายนายเฟาซี หมาดเต๊ะ
3.นายนันทภพ  อาดำ
4.นายแวอิลฮาม หยีกาเร็ม
5.นายประสิทธิ์ ปะสะกอ
6.นางสาวอารียา ชุมประมาณ
7.นางสาวนุรดียานา กูโน
8.นางสาวอาตียะห์ สะนิ
9.นางสาวนูรฮาลีซา  ฮะ
10.นางสาวนาฟีรา เฮาะมะสะเอะ

สำรอง
นายลุตฟีย์ มอลอ
นางสาวชนิกานต์ รัตติยาวงค์
นางสาวซูไฮบะห์ สาเมาะสา
นางสาวนางสาวฟาตีฮะ โซ๊ะสุน๊ะ
นางสาวนรภัทร เยาว์นุ่น
นางสาวนางสาวซูรา หาแว
นางสาวอภิชญา หงษ์ดำเนิน
นางสาวปุณยวีร์ สุวรรณมณี
นางสาวกุลภรณ์ ธรรมอิสระ
นางสาววริยา ทวะกาญจน์         
นางสาวนูรไอนี หมัด
นางสาวนุรฮูดา อาแว
นางสาวตรีชฎา สามะ
นางสาวรุจิรา อ่อนด้วง
นางสาวอานิตตา ทองสีสัน
นายสอัด ศาสนโสภา

รายละเอียดการเดินทาง กำหนดการต่าง ๆ
จะมีการประสานไปยังแต่ละคนอีกครั้ง หลังจากนี้
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้ในการสมัคร

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
13/03/2023
ID:N000043