การใช้งานอาคารพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้นักศึกษา Student Leader Center (SLC) ตามประกาศระเบียบการใช้อาคาร

          

ชั้น 1
SLC101 ชมรมดนตรีสากล
SLC102 ห้องเก็บวัสดุ
SLC103 ห้องตู้ไฟฟ้า
SLC104 Inspire room
SLC105 Union room SLC106 ห้องน้ำผู้พิการ
SLC107 ห้องน้ำหญิง SLC108 ห้องน้ำชาย
Wisdom Co-learning space
Sritrang Square
PLERN-A
PLERN-B 

ชั้น
2
SLC201 Blue Blossom Meting room
SLC202 องค์การบริการ องค์การนักศึกษา
SLC203 สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
SLC204 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
SLC205 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
SLC206 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม
SLC207 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
SLC208 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
SLC209 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
SLC210 พรรค ม.อ.ก้าวหน้า
SLC211 พรรคศรีตรัง
SLC212 พรรคกิจประชา
SLC214 ชมรมวิเทศสัมพันธ์
SLC216 ชมรมสังคมศาสตร์
SLC217 ชมรมไอที
SLC218 ห้องละหมาดชาย
SLC219 ห้องละหมาดหญิง
SLC220 ห้องอาบน้ำละหมาด
SLC221 ห้องน้ำหญิง
SLC222 ห้องน้ำชาย

 ชั้น 3
SLC301 SLC Studio
SLC302 ประสานงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
SLC303 ชมรมพัฒนาตนเอง
SLC304 ชมรมนักศึกษารักสันติ
SLC305 ชมรมพุทธศาสน์
SLC309 Relax corner
SLC310 Eternity meeting room
SLC311 Glory meeting room
SLC312 Relax corner
SLC314 ชมรมเปตอง
SLC315 ชมรมยิงธนู
SLC316 ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
SLC317 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
SLC318 ชมรม Volunteer
SLC319 ชมรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้
SLC320 ชมรมมุสลิม
SLC325 ห้องน้ำหญิง
SLC326 ห้องน้ำชาย

Link : https://dsd.pn.psu.ac.th/pages2023/fileup/form/DSD_DOCD00060.pdf

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
06/06/2023
ID:N000048