งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้


          

Accommodation Welfare and Learning Skills Development Team


หัวหน้างาน

คุณเครือมาส แก้วทอน

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณโรสนานี แวหะยี

นักวิชาการอุมศึกษา


.

คุณธนวินท์ ช่วยชำแนก

นักวิชาการศึกษา


.

คุณธีรพร พลนารุด

นักวิชาการศึกษา


.

คุณอิมรัน ยีเฮง

นักวิชาการศึกษา


.

คุณโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน

นักวิชาการศึกษา


.

คุณสมฤทัย สาและห์

ผู้ปกครองหอพัก


.

คุณสูไรยา ดอลี

ผู้ปกครองหอพัก


.

คุณสุดใจ ชุดเทพ

ผู้ปกครองหอพัก


.

คุณอัชนา บุณยเกียรติ

ผู้ปกครองหอพัก


.

คุณศรัญญา ปูซู

ผู้ปกครองหอพัก


.

คุณฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง

ผู้ปกครองหอพัก


Page Facebook