FORM : กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

No. ชื่อไฟล์ วันที่อัปไฟล์ #
1 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 2022-12-28 15:41:00 Download
2 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่เท่านั้น) 2022-12-28 15:43:00 Download
3 บันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กยศ. 2022-12-28 15:52:00 Download
4 แบบฟอร์มยืมเงินฉุกเฉิน 2022-12-29 15:30:00 Download
5 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2022-12-29 15:32:00 Download
6 ใบสมัครทุนทำงาน 2022-12-29 15:32:00 Download
7 ใบแจ้งความหอพักนักศึกษา 2023-01-17 14:17:00 Download
8 แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต สาหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 2023-01-17 14:39:00 Download
9 แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่ารักษาพยาบาลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2023-01-17 14:43:00 Download
10 แบบฟอร์มขอรับบริการเวชภัณฑ์ประจำหน่วยงาน 2023-01-17 14:44:00 Download
11 แบบฟอร์มขอลาหยุดบริการจำหน่ายอาหาร 2023-01-17 15:17:00 Download
12 แบบขอลาออกจากการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร 2023-01-17 15:19:00 Download
13 แบบฟอร์มขออนุมัติปรับปรุงร้าน 2023-01-17 15:21:00 Download
14 ใบลงเวลา-พนักงานทำควาสะอาดโรงอาหาร 2023-01-17 15:22:00 Download
15 แบบคำขอใช้สถำนที่โรงอำหำร 2023-01-17 15:25:00 Download
16 ป้ายหยุดจำหน่ายอาหารชั่วคราว 2023-01-17 15:26:00 Download
17 DASS-21 แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด้วยตนเอง 2023-01-17 15:55:00 Download
18 1.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารมื้อหลัก 2023-01-19 20:48:00 Download
19 2.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่าง 2023-01-19 20:49:00 Download
20 3.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ 2023-01-19 20:50:00 Download
21 4.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ กรณีมีค่าที่พัก 2023-01-19 20:50:00 Download
22 5.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเหมารถ 2023-01-19 20:51:00 Download
23 6.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเต้นท์โต๊ะ เก้าอี้ 2023-01-19 20:51:00 Download
24 7.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าชุดการแสดง ชุดพิธีกร 2023-01-19 20:52:00 Download
25 8.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเครื่องเสียง 2023-01-19 20:52:00 Download
26 9.ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าอื่น ๆ 2023-01-19 20:52:00 Download
27 10.ใบสำคัญรับเงิน 2023-01-19 20:53:00 Download
28 11.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 2023-01-19 20:54:00 Download
29 12.แบบฟอร์ม บก 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2023-01-19 20:55:00 Download
30 13.แบบฟอร์มเอกสารยืมเงินสำรองจ่ายโครงการ 2023-01-19 20:58:00 Download
31 14.แบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ 2023-01-19 20:58:00 Download
32 15.แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สังกัดองค์การฯ สภานักศึกษา งบสะสม 2023-01-19 20:59:00 Download
33 16.แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สังกัดนักศึกษาทั่วไป 2023-01-19 20:59:00 Download
34 17.แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สังกัดสาขาวิชา 2023-01-19 20:59:00 Download
35 18.แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าบเงินโครงการ 2023-01-19 21:00:00 Download
36 19.เเบบฟอร์มใบลา 2023-01-20 10:24:00 Download
37 แบบฟอร์มลืมรหัสผ่าน กยศ. Connect 2023-02-13 16:17:00 Download
38 กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 2023-02-13 16:21:00 Download
39 กยศ./กรอ.207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ, เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ และ กยศ./กรอ.208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงาน 2023-02-13 16:24:00 Download
40 แบบฟอร์มขอใช้สนามที่ 2023-05-12 16:34:00 Download
41 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์กีฬา 2023-05-12 16:34:00 Download