วิสัยทัศน์ | Vision

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิต ให้มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (i-WiSe) บนฐานพหุวัฒนธรรมสู่การเป็นพลเมืองโลก