FAQ : ALL

Q : ขั้นตอนของการดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมมีอะไรบ้าง

A : มีดังนี้

รายละเอียด : 1.กองทุนส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันทราบ และขอให้มีการชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจถูกดำเนินคดี 2.บมจ.ธนาคารกรุงไทย/อิสลาม ดำเนินการฟ้องคดีกับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน (ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะได้รับหมายศาล) เมื่อศาลมีหมายนัด ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องไปตามนัด โดยในวันนัดจะมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม 3.ศาลพิพากษา เมื่อศาลมีคำพิพากษา ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น 4.หากยังไม่มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา กองทุนจะส่งคำบังคับให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน และจะทำการยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 14:12:00

Q : ผู้กู้ยืมยังศึกษาอยู่ แต่มีหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม / หมายศาลไปที่บ้าน

A : รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด : 1.ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่จบปริญญาตรี แต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมส่งหลักฐานการศึกษาว่าผู้กู้ยืมมีการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิกศึกษา และแจ้งให้กองทุนและบมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อปรับปรุงข้อมูลออกจากกลุ่มผู้ถูกดำเนินคดี 2.ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่จบปริญญาตรี แต่ได้รับหมายศาล ให้ผู้กู้ยืมส่งหลักฐานการศึกษาว่าผู้กู้ยืมมีการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิกศึกษา และแจ้งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อถอนฟ้อง ผู้กู้ยืมจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้กองทุน และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถดำเนินการได้ทัน มิให้พ้นกำหนดระยะเวลาในหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม / พ้นกำหนดที่ศาลนัด

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 14:08:00

Q : จะทราบได้อย่างไรว่าครบกำหนดชำระหนี้เมื่อไร

A : รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด : วิธีการนับระยะเวลาปลอดหนี้หลังจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ตัวอย่างเช่น ผู้กู้ยืมเรียนปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563 ซึ่งจบการศึกษาช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ดังนั้น ผู้กู้ยืมจะครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกในปี 2566 (5 กรกฎาคม 2566) https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547359206

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 14:07:00

Q : ในกรณีที่มีการชำระเงินคืนมากกว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายจริงในงวดนั้นๆ สามารถทำได้หรือไม่

A : สามารถทำได้

รายละเอียด : สามารถทำได้ โดยจำนวนเงินที่เกินยอดหนี้ที่ต้องชำระในแต่ละงวด ระบบจะนำไปลดยอดเงินต้น แต่ไม่ได้นำไปลดยอดเงินที่ต้องชำระในงวดต่อไป กล่าวคือ ผู้กู้ยืมยังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินในงวดต่อไปเต็มตามจำนวนที่กำหนดในตารางผ่อนชำระหนี้ แต่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปลดยอดเงินต้นในงวดสุดท้ายที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระ

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 14:05:00

Q : ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ทำไมมีดอกเบี้ยค้างชำระ

A : จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ปรากฏตามตาราง

รายละเอียด : จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ปรากฏตามตาราง ได้คำนวณยอดไว้เป็นรายปี โดยนับจากวันที่ 5 ก.ค เป็นหลัก ดังนั้น หากการชำระหนี้ ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 ก.ค หรือชำระหนี้หลังวันที่ 5 ก.ค. ของแต่ละปี ยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนวันที่มาชำระหนี้ ซึ่งมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ดังนี้ วิธีคำนวณดอกเบี้ย ยอดหนี้คงเหลือ X 1% (อัตราดอกเบี้ย) หาร 365 วัน **เท่ากับอัตราดอกเบี้ยจะเดินเป็นรายวันจนกว่าเงินต้นจะหมด หมายเหตุ การชำระหนี้ก่อนกำหนดจะไม่สามารถยึดการผ่อนจ่ายตามตารางได้ เนื่องจากในการคำนวณหนี้ในตารางได้กำหนดวันจ่ายที่ 5 ก.ค ของทุกปี และได้มีการคิดนวณดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วทุกปี กรณีที่ผู้กู้จ่ายก่อนจะทำให้มีดอกเบี้ยที่เกินขึ้นน้อยกว่าในตาราง ให้ผู้จ่ายยอดตามหน้าระบบแทน

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 14:04:00

Q : กองทุนจะมีหนังสือแจ้งวันครบกำหนดชำระหนี้ให้ทราบหรือไม่

A : กองทุนจะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้ ส่งไปถึงผู้กู้ยืม 1 ครั้ง ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก โดยจะส่งไปยังที่อยู่เดิมตามภูมิลำเนาของผู้กู้ยืม หรือตามที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 14:03:00

Q : ในกรณีที่ต้องการชำระเงินตามยอดหนี้ ณ ปัจจุบันจะสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้อย่างไรบ้าง

A : ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ 2 วิธี คือ 1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect" 2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

รายละเอียด :

ลิงค์ : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548321901

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 09:20:00

Q : ในกรณีที่ต้องการชำระเงินคืนกองทุนฯ สามารถชำระเป็นแบบรายเดือนได้หรือไม่

A : สามารถทำได้ โดยแบ่งชำระให้แล้วสร็จก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปี ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทุกสาขา ซึ่งยอดที่แบ่งชำระรวมแล้วเงินต้นจะต้องไม่น้อยกว่ายอดที่กำหนดให้ในแต่ละปี

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 09:17:00

Q : ในกรณีที่ผู้กู้ยืมต้องการขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนฯจะมีวิธีการอย่างไร

A : การขอผ่อนผันการชำระหนี้สามารถทำได้แต่จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนฯ กำหนด รายละเอียดการผ่อนผันการชำระหนี้

รายละเอียด :

ลิงค์ : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548649297

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 09:15:00

Q : ช่องทางการชำระหนี้

A : รายละเอียดช่องทางการชำระหนี้

รายละเอียด :

ลิงค์ : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548321901

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 09:14:00

Q : ผู้กู้ยืมกำลังศึกษาอยู่ แต่ได้รับจดหมายแจ้งให้ชำระหนี้ต้องทำอย่างไร

A : การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา

รายละเอียด : การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี หรือจบการศึกษา สถานศึกษาต้องรายงานสถานภาพ ตามจริง โดยระบบจะมีให้สถานศึกษารายงาน เช่น ศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆ ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินในสถานศึกษาปัจจุบัน สำเร็จการศึกษา ลาออก ให้ออก การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ สำหรับผู้กู้ที่ต้องรายงานจะเกิดจาก กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมเงินมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เช่น ย้ายสถานศึกษา หรือ ไม่กู้ยืมเงินต่อ กรณีที่2 ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ดังนั้น เพื่อรักษาสถานภาพการศึกษา ว่า “กำลังศึกษาอยู่” ระบบDSLจะแจ้งเตือน ให้ผู้กู้มารายงานสถานภาพ เมื่อพบว่าไม่มีการรายงานสถานภาพมาแล้ว 1 ปี (365 วัน) นับจากวันที่รายงานสถานภาพครั้งล่าสุด โดยจะแจ้งเตือนผ่าน Email และ Notification ให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบเพื่อรายงานสถานภาพ โดยระบบจะมีให้ดาวน์โหลด กยศ.204 เพื่อรายงานและลงนามรับรองโดยสถานศึกษาปัจจุบัน และสแกนข้อมูลเข้ามาในระบบ หากยังไม่ถึงระยะเวลา365 วัน ฟังก์ชันการรายงานสถานภาพจะไม่ขึ้นค่ะ ดังนั้น ผู้กู้ยืมเงินยังไม่ต้องดำเนินการใดๆเพราะรายงานสถานภาพจะไม่มีปุ่มแจ้งเตือน ให้คลิกค่ะ ปล. ปัจจุบันระบบเป็นแบบนี้ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือให้สามารถรายงานได้ก่อนระยะเวลาเตือน 365 วัน

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 09:13:00

Q : กองทุนมีขั้นตอนการกู้ยืมเงินอย่างไร

A : นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการกู้ยืมได้ตามลิงค์นี้

รายละเอียด :

ลิงค์ : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546921466

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-29 09:10:00

Q : หลักเกณฑ์การชำระหนี้

A : ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม

รายละเอียด : ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืน ให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ การชำระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด หมายเหตุ (ก)ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชำระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนชำระเป็นรายปี หรือรายเดือนกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี (ข)กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้นำใบรับรองจากสถานศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-28 16:53:00

Q : กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุตรข้าราชการหรือประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งมีรายได้เกิน 360,000 บาท/ปี แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อหักลบแล้วน้อยกว่า 360,000 บาท/ปี จะมีสิทธิกู้ยืมหรือไม่

A : การพิจารณารายได้ต่อครอบครัว ให้พิจารณาจากรายได้รวมทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่สามารถนำรายจ่ายอื่นๆ มาหักลบ

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-28 16:43:00

Q : ผู้กู้ยืมจะติดตามเรื่องการโอนเงินค่าครองชีพด้วยตนเองได้อย่างไร

A : ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของตนเองได้ ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของกองทุน ตรวจสอบยอดหนี้ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ 2. ช่องทางออนไลน์ Mobile Application "กยศ. Connect"

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-28 16:42:00

Q : นักเรียน นักศึกษาที่มิได้มีการลงทะเบียนเรียน ในเทอมนั้นๆ จะสามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมค่าครองชีพได้หรือไม่

A : ไม่ได้ ผู้ที่จะมีสิทธิกู้ยืมจะต้องมีสถานะศึกษาอยู่เท่านั้น

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-28 16:40:00

Q : กรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1 แต่ประสงค์จะขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2 จะสามารถทำได้หรือไม่

A : ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-28 16:30:00

Q : กองทุนมีขั้นตอนการกู้ยืมเงินอย่างไร

A : นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการกู้ยืมได้ตามลิงค์นี้ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546921466

รายละเอียด :

ลิงค์ :

:: งานทุนการศึกษาฯ
2022-12-28 16:29:00