พันธกิจ | Mission

1. จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

2. จัดสวัสดิการให้นักศึกษาด้านที่พัก สุขภาพร่างกาย จิตใจ โรงอาหารและการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

3. ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการประกอบอาชีพ

4. สร้างรายได้ให้วิทยาเขตด้านบริการที่พัก

5. เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน