เอกสาร ประกาศ : กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

No. ชื่อไฟล์ #
1 แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม และหลักเกณฑ์การดำเนินงานการเทียบค่าประสบการณ์จำนวนหน่วยชั่วโมง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2566 [ 2023-07-24 11:14:00 ] Download
2 ประกาศกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2566 [ 2023-07-24 11:13:00 ] Download
3 ระเบียบการใช้อาคารพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้นักศึกษา Student Leader Center (SLC) [ 2023-06-06 11:40:00 ] Download
4 ประกาศการยื่นขอจดจัดตั้ง (ใหม่) องค์กรกิจกรรมนักศึกษา (ชมรม/พรรค) ประจำปีการศึกษา 1/2566 [ 2023-03-23 15:15:00 ] Download
5 ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ยานพาหนะส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ 2023-03-02 09:12:00 ] Download
6 ประกาศแนวปฏิบัติการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร [ 2023-02-24 15:57:00 ] Download
7 ประกาศกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา [ 2023-02-24 15:56:00 ] Download
8 ประกาศรายชื่อนักศึกษายืนผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ พ.ศ.2566 [ 2023-02-17 13:54:00 ] Download
9 ประกาศงดจัดกิจกรรม 2/2565 [ 2023-02-08 09:39:00 ] Download
10 ธรรมนูญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.2565 [ 2023-01-17 16:49:00 ] Download
11 การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2566 [ 2023-01-17 16:43:00 ] Download
12 แผนผังระบบการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี [ 2023-01-17 15:53:00 ] Download
13 มาตรการการเฝ้าระวังชุมชน ม.อ.ปัตตานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพจิตชุมชน [ 2023-01-17 15:49:00 ] Download
14 ประกาศฯ การขอใช้โรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการจัดกิจกรรม [ 2023-01-17 15:14:00 ] Download
15 ประกาศฯ ขอปรับราคาการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลไม้ สำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริรชนทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ 2023-01-17 15:07:00 ] Download
16 ประกาศฯ เรื่อง ข้อบังคับขายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในโรงอาหารและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ 2023-01-17 15:01:00 ] Download
17 ประกาศฯ เรื่องขอใช้โรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ 2023-01-17 14:57:00 ] Download
18 เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 65 [ 2023-01-17 14:53:00 ] Download
19 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ [ 2023-01-17 14:49:00 ] Download
20 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดว่าด้วยระบบการจราจรบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ 2023-01-09 10:40:00 ] Download
21 ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินเพื่อการศึกษา (เงินยืมฉุกเฉิน) [ 2022-12-29 15:29:00 ] Download
22 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ.2563 [ 2022-12-29 10:36:00 ] Download
23 วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.2562 [ 2022-12-29 10:34:00 ] Download
24 มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำความผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.2562 [ 2022-12-29 10:33:00 ] Download
25 แนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2564 [ 2022-12-29 10:32:00 ] Download
26 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กยศ. [ 2022-12-28 16:09:00 ] Download

เอกสาร ระเบียบ : กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

No. ชื่อไฟล์ #
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2563 [ 2022-12-29 10:36:00 ] Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560 [ 2022-12-29 10:24:00 ] Download
3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 [ 2022-12-28 16:14:00 ] Download
4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 [ 2022-12-28 16:13:00 ] Download
5 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาSTUDENT LOAN FUND ACT, B.E.2560 (2017) พ.ร.บ. ฉบับภาษาอังกฤษ [ 2022-12-28 16:06:00 ] Download
6 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง แก้ไข มาตรา 14 และมาตรา 22 ตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ 2022-12-28 16:05:00 ] Download
7 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 [ 2022-12-28 16:05:00 ] Download
8 กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561 [ 2022-12-28 16:01:00 ] Download

เอกสาร คำสั่ง : กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

No. ชื่อไฟล์ #
1 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 12:03:00 ] Download
2 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 12:02:00 ] Download
3 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 12:02:00 ] Download
4 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 12:02:00 ] Download
5 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 12:01:00 ] Download
6 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 12:01:00 ] Download
7 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 11:56:00 ] Download
8 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 11:55:00 ] Download
9 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 11:54:00 ] Download
10 คำสั่งเเต่งตั้งรักษาการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 1/2566 [ 2023-06-06 11:54:00 ] Download
11 แต่งตั้งรักษาการแทนนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:57:00 ] Download
12 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) [ 2023-01-17 16:56:00 ] Download
13 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม/พรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:55:00 ] Download
14 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:55:00 ] Download
15 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:54:00 ] Download
16 ยกเลิกแต่งตั้งคณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:54:00 ] Download
17 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:53:00 ] Download
18 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:53:00 ] Download
19 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:52:00 ] Download
20 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:52:00 ] Download
21 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:51:00 ] Download
22 ยกเลิกแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:50:00 ] Download
23 แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2023-01-17 16:48:00 ] Download
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมร้านขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 [ 2023-01-17 15:09:00 ] Download